Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği en genel tanımıyla verilen hizmet veya yapılan üretimde, kalitede ve miktarda düşüş yaşanmadan maliyetlerin azaltılması kuramıdır. Günümüzde enerji verimliliği inşaat, ulaşım ve sanayi gibi çok farklı alanlarda trend konu haline gelmeye başlamıştır. Enerji verimliliği şirketler için yalnızca ekonomik anlamda bir tasarruf değil; aynı zamanda gelecek nesillere yaşanılabilir bir doğa bırakılması için de oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

Bugün dünyanın toplam enerji tüketimi yaklaşık 13 milyar TPE'dir ve tüketim her yıl yaklaşık % 2,3 oranında artmaktadır. Genel tüketimin 9 Milyar TPE'si binalar ve sanayi tesisleri tarafından tüketilmektedir. Araştırmalar, enerji tüketiminin, enerji tasarrufu önlemleriyle % 20 oranında azaltılabileceğini göstermiştir. Bu, endüstriyel tesislerde ve konutlarda yılda 1 Trilyon TL değerinde enerji tasarrufu potansiyeline işaret etmektedir.

Doğal kaynakların azalmasının beraberinde artan çevresel sorunlar, yerel boyuttan küresel boyuta taşınmaya başlamış, küresel ısınma, ozon tabakasında incelme, asit yağmurları, kuraklık vb. problemler gündeme gelmiştir. Bu problemleri azaltmak ve sağlıklı bir ekonomi ve sağlıklı bir çevre arasındaki kritik dengeyi korumak için ekonomik büyüme ve çevresel kalite tamamlayıcı hedefler olarak değerlendirilmelidir.

Mayıs 2003’de Florida’da yapılan ‘The Green Engineering: Defining the Principles Conference’ toplantısında, 65 mühendis ve bilim adamı tarafından belirlenen sürdürülebilir mühendislik kriterleri bu yol haritasının oluşturulmasında önemli bir yer tutmaktadır;

  • Mühendislik prosesleri ve ürünleri bütünseldir ve çevresel etki değerlendirmeyle ilgili araçlar kullanılmalıdır.
  • İnsan sağlığının yanında doğal ekosistemler de korunmalı ve geliştirilmelidir.
  • Tüm mühendislik aktivitelerinde yaşam döngüsü düşüncesi kullanılmalıdır.
  • Tüm malzeme ve enerji girdileri ile çıktıları doğal olarak güvenli ve olabildiğince iyi olmalıdır.
  • Doğal kaynakların azalması minimize edilmelidir.
  • Atığın ortaya çıkmaması için çaba gösterilmelidir.
  • Mühendislik çözümleri geliştirilirken ve uygulanırken, yerel coğrafya ve kültürler dikkate alınmalıdır. Mühendislik çözümleri mevcut ve dominant teknolojilerin ötesinde yaratılmalı, inovatif ve yaratıcı, sürdürülebilir teknolojiler geliştirilmelidir.
  • Mühendislik çözümlerinin geliştirilmesinde toplum ve tüm paydaşların etkin bir şekilde katılımı sağlanmalıdır.

Günümüzde işletmeler, kullanılan hammadde miktarının azaltılarak üretim verimliliğinin daha çok artırılması ve üretim prosesleri boyunca oluşan atıkların azaltımının sağlanması nedeniyle bu yaklaşımlara uyum sağlamaya çalışmaktadır. Ülkemizde elektriğin %46’sını sanayi sektörü kullanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ülkemiz OECD ülkeleri arasında enerji yoğunluğu en yüksek ülkelerin de başında gelmektedir. Ülkemizde enerjinin büyük kısmının ithal edilmesi ve enerji kaynaklarının kısıtlı olması mevcut nüfus artışı ve enerji tüketim artışına bağlı olarak her geçen gün daha da artmaktadır. Enerji, verimliliği üzerine çalışmaların ivmelenmesi üzerine çalışmalar hız kazanmalıdır.   Enerji verimliliğinin sağlanabilmesi için ilk olarak sanayi kuruluşlarının verimlilik felsefesi ile örülmüş bir yönetim anlayışı ile çalışanlara enerji verimliliğinin aşılanması ile çalışmalara başlanmalıdır. Üretim bağlamında ise üstün nitelikli üretim tekniklerinin kullanılıp atık ısı geri kazanım sistemlerinin kurulması üzerine çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Konunun günümüzde uluslararası rekabet piyasasında tuttuğu önemli konuma istinaden Ar-Ge çalışmaları ile KOBİ veya sanayi ölçekli kuruluşların söz konusu ürün veya üretim sistemlerini sürekli geliştirmesi gerekmektedir.   Ultrapak Makine olarak yürütmekte olduğumuz tüm Ar-Ge faaliyetlerinde “Doğa için Teknoloji Üretiyoruz.” felsefesi ile ekonomik ve çevresel sorunları azaltmak için enerji verimliliği konusuna ayrıca dikkat çekecek şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye devam etmekteyiz. Geliştirdiğimiz Ar-Ge  projeleri çıktılarında hem personel maliyeti hem de elektrik tüketimi anlamında ortalama %65-75 civarı tasarruf sağlamış bulunmaktayız. Sürdürülebilir ekonomi ve yaşanabilir bir doğa için organizasyonda doğa dostu üreticilik anlayışı ile her anlamda inovasyona önem vermekteyiz. 2015 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Verimlilik Haftasında bizleri layık gördüğü Enerji Verimliliği Ödülü ve 2018 yılında almış olduğumuz İstanbul Sanayi Odası Çevre Dostu Ürün kategorisi ödülümüz ile sadece Ar-Ge çalışmaları yürüten bir makine firması değil yaşadığı doğaya saygılı ve sorumluluklarının farkında olan bir firma olduğumuzu da bir kere daha göstermiş olmaktayız. Bu bağlamda çevre, doğa, enerji verimliliği gibi konu başlıklarındaki tüm proje ve yarışmalarda da rol almaya ayrıca devam etmekteyiz.